wtorek, 7 luty 2023

Listy do władz RP

Listy do władz RP

List do Prezydenta oraz Premiera RP*

14-05-2009, Raszyn

Szanowny Panie Prezydencie

Bardzo proszę z wystąpieniem z inicjatywa ustawodawcza tycząca przeprowadzenia po raz pierwszy w Polsce od 20 lat ( nie licząc amnestii maturalnej ) powszechnej amnestii. Według materiałów, które pozwoliłem sobie dołączyć do listu, w czasie II Rzeczypospolitej (W latach 1918-1939) było w Polsce dziesięć amnestii ( średnio co 2 lata ), a za jej tzw. „pieprzonej komuny” (1945-1989) trzynaście ( średnio co 3,5 roku ). Prośbę swą motywuję następująco:

Z poważaniem
Bogusław Maciejewski

* – Analogiczny list został wysłany do Premiera RP.


Odpowiedź z kancelarii Prezydenta RP

Warszawa, dnia 28 maja 2009 roku

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana listu z dnia 14 maja 2009 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, a przekazanego do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP w celu udzielenia odpowiedzi. Dziękujemy za zawarte w nim opinie i postulaty.

Obecnie do Kancelarii Prezydenta RP napływa bardzo wiele listów zawierających postulaty zmiany licznych przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Wszystkie te propozycje są analizowane, a wnioski z nich płynące przekazywane są Panu Prezydentowi i kierownictwu Kancelarii oraz wykorzystywane w bieżących pracach Urzędu Prezydenta.

Informacje o podejmowanych przez Prezydenta RP inicjatywach ustawodawczych oraz innych działaniach wynikających z konstytucyjnych uprawnień przekazują przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, jak również publikowane są na stronie internetowej www.prezydent.pl.

Z poważaniem
Specjalista Magdalena Kycia


Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, dnia 25 maja 2009 r.

Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców przekazuje według właściwości wystąpienie p. Bogusława Maciejewskiego w sprawie przeprowadzenia powszechnej amnestii w Polsce – z prośbą o stosowne rozpatrzenie.

Radca Prezesa Rady Ministrów
Adam Sęsoła


Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 r.

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 14 maja 2009 r., przesłane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierające wniosek o podjęcie prac legislacyjnych w celu wprowadzenia ustawy amnestyjnej, uprzejmie informuję, że brak przesłanek merytorycznych do podjęcia tego rodzaju działań legislacyjnych.

Należy zauważyć, że amnestia w demokratycznym państwie prawa może być postrzegana wyłącznie jako rozwiązanie o charakterze nadzwyczajnym, służące wyjątkowemu złagodzeniu rygoryzmu obowiązującego porządku prawnego. Ustawy amnestyjne są instrumentem ultimo ratio polityki kryminalnej z uwagi na ich wyraźną opozycyjność wobec konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, a także zasady trójrozdziału władzy, wkraczają bowiem w sferę obszaru władzy zastrzeżonego dla sądów. Uzasadnieniem wprowadzenia amnestii może być jedynie konieczność modyfikacji już orzeczonych kar i środków karnych, wynikająca z nadzwyczajnych okoliczności, jakie zaistniały po ich orzeczeniu, skutkujących zasadniczą zmianą ocen dotyczących pożądanej intensywności reakcji karnoprawnej, a związanych zwykle z głębokimi przemianami społecznymi lub ustrojowymi.

Powoływany przez Pana argument przeludnienia zakładów karnych, które to zjawisko ma charakter przemijający, nie może być traktowane jako dostateczne uzasadnienie uchwalenia ustawy amnestyjnej.

Lepszy instrument przeciwdziałający groźbie przeludnienia zakładów karnych, pozostający w dyspozycji ustawodawcy, stanowią działania legislacyjne zmierzające do upowszechnienia stosowania kar nieizolacyjnych. Tego rodzaju działania zostały przez Rząd podjęte w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, stanowiącego obecnie przedmiot prac parlamentarnych (druk sejmowy nr 1394).

Warto wskazać, że jedno z podstawowych założeń powołanego projektu stanowi próba usunięcia praktycznych trudności, jakie ujawniły się w zakresie stosowania kary ograniczenia wolności, także na etapie jej wykonania, jak również podniesienie górnej granicy rodzajowej kary grzywny poprzez ukształtowanie maksymalnej liczby stawek dziennych na poziomie 540 (obecnie – 360 stawek dziennych).

Uzasadnione jest oczekiwanie, że powyższe zmiany pozwolą na uczynienie z kary ograniczenia wolności, jak również kary grzywny, realnej alternatywy dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, co w sposób bezpośredni przyczyni się do zmniejszenia obciążenia zakładów karnych, a także do poprawy warunków, w jakich wykonywana jest kara pozbawienia wolności.

Zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
prokurator